ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดเป็นหน่วยงานภายในสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการและให้การสนับสนุนในการสร้างความใสสะอาดให้กับหน่วยงาน และป้องปราบการทุจริตคอรัปชั่นภายในหน่วยงาน โดยศูุนย์ประสานราชการใสสะอาดดังกล่าว ตั้งอยู่ที่กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี หรือติดต่อ cotg@kmitnb.ac.th

องค์ประกอบ
อำนาจหน้าที่
แผนกลยุทธ
การดำเนินการของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการสร้าง สจพ.ใสสะอาด ปีงบประมาณ 2548 doc1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริิตและประพฤติมิชอบอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2548 -2552 doc 2

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ doc 3

ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การรับของขวัญและสินน้ำใจ พ.ศ. 2548 doc 4
ประกาศสถาบัน ว่าด้วย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้า พระนครเหนือ doc 5
สรุปแบบสอบถามใสสะอาด สจพ. doc 6
แบบสอบถามใสสะอาด doc 7

contact me (ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ)

ประวัติความเป็นมา
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เห็นชอบหลักการ แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดที่ สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยกำหนดเป็นนโยบาย สำคัญของทางราชการและประกาศเป็นแผนระดับชาติ กำหนดให้ การทุจริตคอรัปชั่น เป็นภัยต่อความความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน ของรัฐต่างๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้สามารถบรรลุผลอย่างจริงจัง
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นไปตามมติดังกล่าว สถาบันฯ จึงได้ดำเนิันการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ตามมติคณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2546

องค์ประกอบ
ศูนย์ัประสานราชการใสสะอาด

(1) อธิการบดี เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
(2) รองอธิการบดี เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
(3) ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็น ผู้จัดการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
(4) กลุ่มงานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาด และปรับปรุงประสิิทธิภาพวิธีการทำงาน
(5) กลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินความใสสะอาด

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด <doc1.pdf>
กลุ่มงานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาด และปรับปรุงประสิิทธิภาพวิธีการทำงาน <doc2.pdf>
กลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินความใสสะอาด

อำนาจหน้าที
1.ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการบริหารงานการสร้างราชการใสสะอาด ดังนี้
(1) จัดทำแผนกลยุทธ์ “ หน่วยงานใสสะอาด ” ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือและจัดทำดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและโปร่งใส
(2) ประสานการทำงานกับสำนักงาน ก.พ. หน่วยงานกลางอื่น ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(3) กำกับ และติดตามเพื่อให้แผนและมาตรการสร้างราชการใสสะอาดบรรลุผลตาม
มติคณะรัฐมนตรี
(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการสร้างราชการ
ใสสะอาดในรอบปีไปยังสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี

2.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้จัดการศูนย์ฯ และกลุ่มงานต่างๆของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(2.1) ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับ ดูแล ติดตาม เสนอแนะ ดำเนินการ และให้คำปรึกษา เพื่อให้แผนและมาตรการสร้างราชการใสสะอาดของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรลุผลตามมติคณะรัฐมนตรี
(2.2) รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(2.2.1) กำกับ ดูแล เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ “หน่วยงาน
ใสสะอาด” ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และการจัดทำดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและความโปร่งใส
(2.2.2) ประสานงานการทำงานกับสำนักงาน ก.พ. หน่วยงานกลางอื่น ตลอดจนส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2.2.3) กำกับ ติดตาม เสนอแนะ และให้คำปรึกษา เพื่อให้แผนและมาตรการสร้างราชการ
ใสสะอาดบรรลุผลตามมติคณะรัฐมนตรี
(2.2.4) เป็นผู้แทน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ
การดำเนินการสร้างราชการใสสะอาด
(2.2.5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มอบหมาย
(2.3) ผู้จัดการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(2.3.1) กำกับ ดูแล เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานราชการ
ใสสะอาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีอำนาจปกครองบังคับบัญชาบุคลากรของ กลุ่มงานต่างๆ ในฐานะผู้อำนวยการกอง
(2.3.2) ประสานการทำงานกับสำนักงาน ก.พ. หน่วยงานกลางอื่น ตลอดจนส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2.3.3) รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด
ไปยังรองผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการศูนย์
(2.3.4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์/รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มอบหมาย

3. กลุ่มงานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาด และปรับปรุงประสิทธิภาพวิธีการทำงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) จัดทำและส่งเสริมแผนกลยุทธ์ “ หน่วยงานใสสะอาด ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สร้างระบบป้องกันและเตือนภัยในหน่วยงาน
(2) เป็นศูนย์กลางเพื่อติดต่อกับหน่วยงานกลางต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างราชการใสสะอาด รวมถึงการดำเนินการตามมาตรฐานทางคุณธรรม และค่านิยมสร้างสรรค์ (3) ประสานงานกับหน่วยงานกลาง รวมทั้งกำกับดูแลให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ
(4) ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำแผนกลยุทธ์และการจัดทำรายงานผลงานประจำปีเป็นศูนย์กลาง
(5) พัฒนารูปแบบ หรือวิธีการบริหาร หรือกระบวนการทำงานที่ทำอยู่เดิม หรือกำหนด ขึ้นใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและโปร่งใส ในการทำงานและการบริการประชาชาชนให้นำไปสู่ ราชการใสสะอาด
(6) จัดทำดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงาน
(7) ประสานการดำเนินการเพื่อการพัฒนาตัวแบบและความรู้ใหม่ๆ ในการปรับปรุงประสิทธิ
ภาพการบริหารงานกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง
(8) ให้ความรู้ หรือคำปรึกษาแนะนำ และขยายผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน
ไปยังหน่วยงานในสังกัด

4.กลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินความใสสะอาด
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ตรวจสอบประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงาน โดยใช้ดัชนีที่กำหนดขึ้นเป็น เครื่องมือ
(2) จัดทำรายงานการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงหรือ พัฒนาแผนกลยุทธ์ “ หน่วยงานใสสะอาด ” ต่อไป

แผนกลยุทธ์ "หน่วยงานใสสะอาด"

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -2552

**********************

ความเป็นมา
ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอ และกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการและประกาศเป็นแผนระดับชาติโดยกำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐต่างๆดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้สามารถบรรลุผลอย่างจริงจัง นั้น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน และจัดทำแผนกลยุทธ์ “ หน่วยงานใสสะอาด ” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิสัยทัศน์
1. วิสัยทัศน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายในปี 2555
2. วิสัยทัศน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือใสสะอาด
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ที่มีการดำเนินการ และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ป้องปรามการทุจริตและคอรัปชั่นทั้งปวงภายใต้ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอันจะส่งผลให้เป็นที่พึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

พันธกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ดำเนินการทางวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมแก่ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
พันธกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือใสสะอาด
2.1 สร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้มีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ และจริงใจต่ออาชีพที่ตนทำ โดยปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกในการประกอบอาชีพ เพื่อส่งผลให้สถาบันฯเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพควบคู่ คุณธรรมและจริยธรรม และให้บริการทางวิชาการทางด้านต่างๆแก่สังคมอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า
2.2 เสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมการสร้างราชการใสสะอาด ทั้งกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทำงาน กิจกรรมส่งเสริมการสร้างราชการใสสะอาด และกิจกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสและการประเมินความใสสะอาด เพื่อให้หน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาระบบ แนวคิด และวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้
2.3 ป้องกันเหตุการณ์และพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อการก้าวไปสู่ “ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือใสสะอาด ”
2.4 จัดการกรณีการทุจริตและคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่กำลังเกิดขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการเรื่องราชการใสสะอาดของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไว้เป็นเครื่องมือในการบริหาร เพื่อเป็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากร รวมถึงผู้รับบริการตามพันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีคุณธรรม และจริยธรรม ประพฤติและปฏิบัติงาน โดยเน้นที่ประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน และเน้นการมีจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชน
3. เพื่อให้ สถาบันเทคโนโลยี เป็นแบบอย่างทางด้านการปฏิบัติการราชการใสสะอาด แผนกลยุทธ์ เนื่องจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นส่วนราชการที่มีการจัดการเรียนการสอน มีสถานะเป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม บุคลากรในสังกัดสถาบันฯ ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และผู้รับบริการตามพันธกิจโดยหลักการ จะได้แก่ นักศึกษาของสถาบันฯ ดังนั้น กลยุทธ์การสร้าง"หน่วยงานใสสะอาด" ของสถาบันได้กำหนดการใช้กลยุทธ์เชิงบวกเป็นหลักในการสร้างความใสสะอาดให้เกิดขึ้นภายในสถาบันตามหลักการและนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ทั้งนี้ ได้กำหนดสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ดังนี้. 1. งานส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด
2. งานด้านการป้องกันเหตุการณ์ พฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อประเทศไทยใสสะอาด
3. การจัดการกรณีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิดขึ้น

(1) งานส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ การสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
มาตรการ
กิจกรรม
1. การปลูกฝังและเสริมสร้าง 1.กิจกรรมผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
จิตสำนึกค่านิยมและวัฒนธรรม 2.กิจกรรมประชุมชี้แจงและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
ที่ดี ในการปฏิบัติงานให้แก่ : โครงการผู้บริหารพบบุคลากร
บุคลากร 3.กิจกรรมอบรมพนักงานมหาวิทยาลัย
  4.กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดี
  5.โครงการ 5ส
  6.โครงการพัฒนาบุคลากร(อบรม/สัมมนา/ประชุมชี้แจง)
  ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
  และค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ
  7.จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
  8.ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับ
  ภัยของการทุจริตคอรัปชั่น เช่น โครงการอบรม ฯลฯ
  9.งานอื่นๆตามที่ศูุนย์ประสานราชการใสสะอาดเห็นชอบ
2.การพัฒนาศักยภาพคุณธรรม จัดกิจกรรมที่พัฒนาจิตสำนึก คุณธรรมและจริยธรรม เช่น
และจริยธรรมให้แก่นักศึกษา กิจกรรมไหว้ครู การจัดปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ/รับน้อง
  การเข้าค่ายจริยธรรม/และกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนให้ทำ
  ความดี
   

(2) งานด้านการป้องกันเหตุการณ์ พฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อประเทศไทยใสสะอาด โดย มุ่งเน้นการสร้างความใสสะอาดในการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยกำหนดมาตรการและกิจกรรม ดังนี้

มาตรการ
กิจกรรม
1.การสร้างความใสสะอาด 1.การพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรและผู้บริหาร
ในการบริหารงานบุคคลตาม 2.การปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ระบบคุณธรรม ปฏิบัติงาน
2.การปรับปรุงประสิทธิภาพ 3.การศึกษาและเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบ
และวิธีการทำงาน ของสถาบัน
  1.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  2.การอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3.การสร้างระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานและการ
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  4.การพัฒนาระบบบัญชี การเงิน การคลังและพัสดุ
  5.การสร้างสำนึกความพร้อมรับผิด โดยจัดให้มีข้อตกลง
  ในการปฏิบัติงานและการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร
  6.รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
  ประหยัดทรัพยากร เ้ป็นคนดีมีคุณธรรม ละเว้นอบายมุข
  เสริมสร้างต้นแบบและแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน
3.การสร้างเครือข่าย จัดตั้งหน่วยงานราชการใสสะอาดของหน่วยงานระดับ
หน่วยงานใสสะอาด คณะ มีหัวหน้าหน่วยงานคณะเป็นหัวหน้าหน่วยประสาน
  งานราชการใสสะอาด รองหัวหน้าหน่วยงานเป็นรอง
  หัวหน้าหน่วยประสานงาน
4.จัดให้มีระบบการรับฟัง จัดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตประพฤติมิชอบภายในสถาบันและหน่วยงาน
ทุจริตของหน่วยงาน ระดับคณะ
5.ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย พัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีสามมิติ พัฒนาปรับปรุง
ให้เกิดความคล่องตัว โปร่งใส ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ
เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

3. การจัดการกรณีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นทางด้านการเร่งรัดการดำเนินการทางวินัย และกระบวนการสอบสวนต่างๆให้รวดเร็วและถูกต้อง กำหนดมาตรการที่เด็ดขาดในการลงโทษ และเปิดโอกาสให้มีการแจ้งเบาะแสการทุจริตต่างๆ โดยกำหนดให้มีมาตรการและกิจกรรม ดังนี้

มาตรการ
กิจกรรม
1.ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ดำเนินการยกร่างระเบียบ ข้อบัีงคับ ตามพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการดำเนินการทาง ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับ
วินัยให้เป็นธรรม สอดคล้องกับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย การลงโทษ การอุทธรณ์
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม
ราชการทางปกครอง  
  ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินการทางวินัยและกระบวนการ
ทางวินัยและกระบวนการ สืบสวนต่างๆ
สอบสวนต่างๆให้รวดเร็ว  
และถูกต้อง  
3.กำหนดมาตรการที่เด็ดขาด 1.กำหนดข้อบังคับหรือกฎ ระเบียบ คำสั่งในการลงโทษที่
ในการลงโทษและเปิดโอกาส เด็ดขาดกรณีพบว่ามีทุจริต และดำเนินการทางวินัยอย่าง
ให้มีการแจ้งเบาะแสการ เด็ดขาด
ทุจริตต่างๆ 2.การเปิดโอกาสให้มีการแจ้งเบาะแสการทุจริตต่างๆไม่ว่า
  จะทางกล่องรับข้อร้องเรียน หรือจัดทำเว๊บไซด์ของศูนย์
  ประสานราชการใสสะอาด

การดำเนินการของหน่วยงาน

ตามมติ อ.ก.ม.สถาบัน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2548 เห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงาน ระดับคณะทุกหน่วยงานดำเนินการประสานงานและจัดตั้งหน่วยประสานใสสะอาดของหน่วยงานระดับคณะเพื่อเป็นเครื่อข่ายในการเฝ้าระวัง และป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของสถาบัน โดยให้คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย สำนัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าเป็นหัวหน้าหน่วยประสานงานราชการใสสะอาด และรองหัวหน้าหน่วยงาน เป็นรองหัวหน้าหน่วยประสานงานราชการใสสะอาด พร้อมทั้งจัดให้มีการจัดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีมูลเป็นความผิดวินัยต้องดำเนินการหรือกำหนดมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาด
ดังนั้น จึงสรุปการดำเนินการที่หน่วยงานต้องดำเนินการได้ ดังนี้
(1) จัดตั้งหน่วยประสานใสสะอาดของหน่วยงานระดับคณะเพื่อเป็นเครื่อข่ายในการเฝ้าระวัง และป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของสถาบัน โดยให้คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย สำนัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าเป็นหัวหน้าหน่วยประสานงานราชการใสสะอาด และรองหัวหน้าหน่วยงาน เป็นรองหัวหน้าหน่วยประสานงานราชการใสสะอาด
(2) จัดให้มีการจัดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน
(3) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีมูลเ็ป็นความผิดวินัยต้องดำเนินการหรือกำหนดมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาด

กลับด้านบน
หน้าแรก
กองบริหารฯ
กลุ่มงานวินัย